Dofinansowania do wynagrodzeń i składek dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy: jak je uzyskać?

Dziś, zgodnie z obietnicą, przygotowałam specjalnie dla Ciebie bonusowy artykuł. Znasz takie powiedzenie, że do sądu nie idzie się po sprawiedliwość, ale po wyrok? Tak można w przybliżeniu opisać zawód prawnika.

W ustawie antykryzysowej jest wiele spornych kwestii i kruczków, które w zależności od tego, w jaki sposób będą interpretowane przez urzędników, mogą być wykorzystane przeciwko nam – bądź nie. Trzeba pamiętać, że wszelkiego rodzaju dofinansowania dla firm są udzielane w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wywołanym przez COVID-19.

Zanim przejdę do konkretów, chcę podkreślić, że wszystkie osoby chcące skorzystać z tego dofinansowania już teraz, mają czas do 29/30 kwietnia na złożenie wniosku – daty mogą się różnić w zależności od urzędu, pod jaki podlegacie. Co do zasady, wnioski należy złożyć do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora wybranego powiatowego urzędu pracy.

Dobra, bez zbędnego przedłużania! Zaopatrz się w kawę (bądź butelkę wina – opcjonalnie) i zabieraj się za czytanie.

O co chodzi z tym dofinansowaniem?

Te firmy, które zanotowały spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym bądź wartościowym mogą starać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Spadek obrotów gospodarczych jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch następujących po sobie miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym, do analogicznie tych samych dwóch wybranych miesięcy w roku ubiegłym.

Jeżeli okres porównawczy zaczyna się u Ciebie w środku miesiąca kalendarzowego, to bierzesz pod uwagę 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych.

Na jaki okres mogę uzyskać wsparcie?

Wsparcie może zostać udzielone na okres 3 miesięcy – chyba że w drodze osobnego rozporządzenia zostanie ten okres przedłużony. Jeżeli przewidujesz większy spadek obrotów w swojej firmie, zastanów się, czy nie warto składać wniosku do PUP co miesiąc. Jeżeli na wniosku zaznaczysz, że wnosisz o dofinansowanie za okres 3 miesięcy, będzie ono obliczone na podstawie podanego przez Ciebie okresu i jeżeli zanotujesz mniejszą sprzedaż towarów lub usług w kolejnych miesiącach, to już nie będziesz mogła dokonać ponownego przeliczenia.

Co może zyskać Twoja firma?

A. Wariant, przy założeniu, że pracownicy są zatrudnieni na umowę o pracę:

Przy spadku obrotów:

 • o co najmniej 30% można otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika w wysokości 1300 zł + składki ZUS*
 • o co najmniej 50% można otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika 1820 zł + składki ZUS*
 • o co najmniej 80% można otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika 2340 zł + składki ZUS*

*Jeżeli wystąpiłaś z wnioskiem o zwolnienie ze składek ZUS za miesiące marzec-maj,
wtedy przedmiotowe dofinansowanie w zakresie składek ZUS Cię już nie dotyczy.

B. Wariant przy założeniu, że pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług:

Przy spadku obrotów:

 • o co najmniej 30% można otrzymać dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzenia poszczególnego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • o co najmniej 30% można otrzymać dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzenia poszczególnego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • o co najmniej 30% można otrzymać dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzenia poszczególnego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

*Jeżeli wystąpiłaś z wnioskiem o zwolnienie ze składek ZUS za miesiące marzec-maj,
wtedy przedmiotowe dofinansowanie w zakresie składek ZUS Cię już nie dotyczy.

Komu przysługuje wsparcie?

Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy:

 • którzy posiadają status mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy,
 • którzy zanotowali spadek obrotów gospodarczych,
 • którzy zatrudniają osoby objęte we wniosku,
 • u których nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości,
 • które nie zalegają z uregulowaniem zobowiązań podatkowych,
 • którzy zobowiązują się przeznaczyć dofinansowanie, na koszty związane z wynagrodzeniami pracowników oraz składkami na ubezpieczenia społeczne należne od tych wynagrodzeń,
 • którzy zobowiązali się utrzymać zatrudnienie pracowników objętych umową dofinansowania,
 • którzy nie otrzymali dofinansowania na ten sam cel z innych środków publicznych,
 • którzy nie ubiegali się i nie będą ubiegać się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników, w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy.

Kiedy wypłacane jest dofinansowanie?

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, niedługo po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia do powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz o szczegółowych kosztach ich wynagrodzenia.

Jak złożyć wniosek?

Wzór umowy, wraz z załącznikami i kalkulatorami, znajdziecie na stronach poszczególnych powiatowych urzędów pracy. Wniosek możesz złożyć bezpośrednio w PUP w swoim mieście lub drogą elektroniczną tu KLIK.

Myślę, że dla wielu będzie to fajna opcja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Scroll to top